ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта „ТОП 3 на сезона“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта „ТОП 3 на сезона“

| | Брой прочитания: 944

28.02.2022

Официални правила на играта
„ТОП 3 на сезона“

 

Организатор на Играта

Играта „ТОП 3 на сезона“ ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ, със седалище: Хангърфорд драйв 966 Роквил, Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ №81Б, ет. 2, офис 3, представлявано от Емил Василев ("Организатор на Играта"), което от своя страна е възложило определени дейности във връзка с Играта на „Хъб Ахед“ ООД.

Играта се провежда на фен страницата на Herbitussin във Facebook (Фейсбук) - https://www.facebook.com/herbitussin.bg

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта ("Официални правила").

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство, тъй като Играта се осъществява на територията на Република България и ще бъдат публично оповестени на https://www.facebook.com/herbitussin.bg и https://herbitussin.bg/.

В Играта има право да участва всяко физическо лице на територията на България, навършило 18 години към датата на стартиране на Играта, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Хъб Ахед ООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). С участието си в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: https://www.facebook.com/herbitussin.bg и https://herbitussin.bg/ освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

 

Механизъм на Играта:

В периода от 28.02.2022 г. до 30.03.2022 г. на фен страницата на Herbitussin във Facebook (Фейсбук) ще бъдат публикувани 4 /четири/ предизвикателства (задачи).

За да участва в Играта, участникът трябва да сподели коментар поне под едно от предизвикателствата от серията задачи в периода, посочен по-долу.

Преди всяко предизвикателство ще се представи класация, в чиито контекст и тематика ще е загадката. За да е валидно участието в Играта, се изисква всеки участник да сподели с коментар под едно от предизвикателствата правилен отговор/ решение на поставената загадка.

В Играта са предвидени два вида награди.

От всяко отделно предизвикателство ще се теглят на томболен /случаен/ принцип по общо 4 /четирима/ печеливши участници на награди, написали коментар с правилен отговор на поставената загадка. Към всяко предизвикателство са предвидени следните награди:

-        3 /три/ продукта Herbitussin близалки;

-        1 /една/ детска люлка;

За всяко предизвикателство/ загадка наградите включват 3 /три/ продукта Herbitussin близалки + 1 /една/ детска люлка.

-        Първо предизвикателство – 3 /три/ продукта Herbitussin близалки + 1 /една/ детска люлка;

-        Второ предизвикателство – 3 /три/ продукта Herbitussin близалки + 1 /една/ детска люлка;

-        Трето предизвикателство – 3 /три/ продукта Herbitussin близалки + 1 /една/ детска люлка;

-        Четвърто предизвикателство – 3 /три/ продукта Herbitussin близалки+ 1 /една/ детска люлка;.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт.

 

Период на Играта:

Играта се провежда в периода от 28.02.2022 г. до 30.03.2022 г. В този период ще бъдат публикувани 4 предизвикателства/ загадки на страницата, както следва:

02.03.2022 г. – предизвикателство 1

09.03.2022 г. – предизвикателство 2

16.03.2022 г. – предизвикателство 3

23.03.2022 г. – предизвикателство 4

 

Всеки участник може да участва еднократно /с един коментар/ в активния 7-дневен период на всяко предизвикателство, като изпълнението на условията на задачата се зачита за едно участие. Всеки участник има право да участва във всяко от четирите предизвикателства на Играта. В томболата за награди ще участват всички, отговорили вярно на дадено предизвикателство в посочения период: 28.02.2022 г. до 30.03.2022 г.

Организаторът на Играта си запазва правото за премахване от Facebook страницата на Играта на текст, публикуван от участник, в случай, че съдържанието противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с обществения ред, морала, провокира самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта или 7 дни за всяко конкретно предизвикателство от датата на обявяване, както и коментари, които не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

Тегленето на случаен принцип и обявяването на печелившите за всяко едно предизвикателство ще се извършва съответно на:


09.03.2022 г. – теглене и публикуване на печелившите от предизвикателство 1

16.03.2022 г. – теглене и публикуване на печелившите от предизвикателство 2

23.03.2022 г. – теглене и публикуване на печелившите от предизвикателство 3

30.03.2022 г. – теглене и публикуване на печелившите от предизвикателство 4


Награди:

Наградите са общо 16 бр., като в рамките на предизвикателство от Играта се печелят по 4 /четири/ награди, както следва:

-        3 /три/ продукта Herbitussin близалки;

-        1 /една/ детска люлка;

Общо в Играта ще бъдат раздадени 12 продукта Herbitussin близалки, 4 бр. детски люлки.

 

Определяне на печеливши и получаване на наградите:

Печелившите се определят на томболен (случаен) принцип сред всички участници, спазили условията за участие.

Печелившите се обявяват последователно за всяко едно предизвикателство с публикация на стената на Facebook страницата на Herbitussin.

Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с екипа на Herbitussin (във Facebook страницата) в рамките на 5 работни дни, считано от датата и часа на обявяване на публикуване на поста с печелившите участници, и да предоставят информация с цел доставка на наградата (три имена, точен адрес и телефон за контакт). Всяка награда се изпраща до печелившия участник, участвал с коментар с верен отговор под дадено седмично предизвикателство.

Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на 5 работни дни, посочени по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 45 работни дни след като са получени необходимите детайли за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

Организаторът не носи отговорност за предоставени грешни и/или непълни данни за доставка на наградата от страна на печеливш участник.

В случай че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати деня и часа на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (петнадесет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и куриерът не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения.

 

Други

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на Играта и/или доставката на награди.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта.

 

Защита на личните данни

Организаторът на Играта гарантира, че предоставените на участниците в Играта лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания, в частност Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение.

С регистрирането си за участие в Играта чрез коментар, изпълняващ условията за участие, последващо изпращане на лично съобщение с необходимите данни за доставка на награда, участникът се счита уведомен и дава изрично своето съгласие за събиране и обработване на личните му данни (потребителско име във Facebook, име и фамилия, телефон – мобилен или стационарен и адрес за доставка на наградата) от Организатора на Играта и/или негови партньори (включително „Хъб Ахед“ ООД и доставчици на куриерски услуги) при описаните в настоящите Официални правила условия и за целите на осъществяване на Играта, а именно:

-        с цел валидно участие в Играта, определяне на печеливши на наградите и установяване на контакт с тях за целите на доставката им за целите на доставка на спечелените от тях награди;

-        за организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и за осъществяване на комуникация в тази връзка.

Участниците предоставят личните си данни, посочени по-горе, доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда.

Освен въз основа на изричното съгласие на участниците в Играта, техните лични данни ще бъдат обработвани за горепосочените цели на допълнително правно основание, а именно за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Организаторът на Играта ще съхранява личните Ви данни до приключване на Играта и уреждане на всички отношения, свързани с нея, но не по-късно от 31.12.2022 г.

Вашите права по отношение на обработването на лични данни (i) Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни. Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. (ii) Право на коригиране на Вашите лични данни. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни. (iii) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. ако са били обработвани незаконосъобразно). (iv) Право на ограничаване на обработването. Ако оспорите точността на личните Ви данни, за период, който ни позволява да проверим Вашето оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. (v) Право на преносимост. Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили за целите на Играта, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни се извършва по автоматизиран начин. Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Организатора на Играта директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо. (vi) Оттегляне на съгласие.

 

Имате право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче оттеглите съгласието си преди получаването на награда, която сте спечелили, няма да можете да получите наградата, която сте спечелили. Ако желаете да упражните някое от правата си, посочени по-горе, следва да изпратите писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 81, вх. Б, ет.2, офис 3 или да се обадите на тел. +35928627749. (vii) Право на жалба. Ако считате, че Организаторът на Играта обработва личните Ви данни в нарушение на законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица освен ако това е необходимо за целите на настоящата Играта или в случаите, когато това е предвидено в закон.

 

Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на услугата.
Научи повече

СЪГЛАСЕН СЪМ