ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на „Игра на царства с близалки“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на „Игра на царства с близалки“

| | Брой прочитания: 79

30.09.2019

Организатор на Играта

Играта „Игра на царства с близалки“ на UNILAB LP (“Играта”) се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ, със седалище: Хангърфорд драйв 966 Роквил, Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ №81Б, ет. 2, офис 3, представлявано от Николета Попова (“Организатор на Играта”), което от своя страна е възложило определени дейности във връзка с Играта на „Хъб Ахед“ ООД.

Играта се провежда на фен страницата на Herbitussin във Facebook (Фейсбук) – https://www.facebook.com/herbitussin.bg/

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта (“Официални правила”).

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство, тъй като Играта се осъществява на територията на Република България и ще бъдат публично оповестени на https://www.facebook.com/herbitussin.bg/

В Играта има право да участва всяко физическо лице на територията на България, навършило 18 години към датата на стартиране на Играта, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Хъб Ахед ООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). С участието си в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес:  https://www.facebook.com/herbitussin.bg/ и https://herbitussin.bg/ освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

 

Механизъм на Играта:

Играта ще се проведете в четири седмици съответно с четири предизвикателства, по едно във всяка седмица. В периода от 3.10.2019 г. до 31.10.2019 г. на фен страницата на Herbitussin във Facebook (Фейсбук) ще бъдат публикувани:

 • 4 /четири/ линк публикации, водещи към 4 кратки истории на сайта на Herbitussin https://herbitussin.bg/, които представляват седмични предизвикателства, и 4 /четири/ имидж публикации с апел за участие в предизвикателствата.

За да е валидно участието в Играта:

 • участникът трябва да остави като коментар под една от седмичните публикации /линк пост или стандартен имидж пост с история/ своя авторска рисунка, която отговаря на седмичното предизвикателство от историята, публикувана на https://herbitussin.bg/;


или

 

 • участникът трябва да остави като коментар под една от седмичните публикации /линк пост или стандартен имидж пост с предизвикателство/ свой отговор на седмичното предизвикателство от историята, публикувана на https://herbitussin.bg/;

 

Всеки участник има правото да участва само веднъж във всяко седмичнo предизвикателство от Играта.

За целия период на активацията са предвидени награди, както следва:

 • 4 пъзела, предназначени като награди за предизвикателствата, изискващи рисунка от потребителите – всеки персонализиран с картинка рисунката на спечелилия участник
 • 4 пъзела с Herbitussin картинка от предизвикателство за Ябълковото царство и от предизвикателството за Трите царства, изискващи отговор на въпрос.
 • 8 плюшени мечета
 • 16 кутии Herbitussin Близалки

От всички, участвали с отговор или рисунка под седмичните публикации, всяка седмица ще се теглят на томболен принцип по 4 (четирима) печеливши участници. Към всяка седмична публикация от Играта са предвидени по 4 (четири) комплекта награди:

 • 2 комплекта с по 1 брой пъзела + 1 брой Herbitussin Близалки
 • 2 комплекта с по 1 брой плюшено мече + 1 брой Herbitussin Близалки.

Всяко седмично предизвикателство с апел за участие включва 4 /четири/ комплекта награди, или общо 8 броя пъзела + 8 броя плюшени мечета + 16 броя Herbitussin Близалки.
Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт.

 

Период на Играта:

Играта се провежда в периода от 3.10.2019 г. до 31.10.2019 г. В този период ще бъдат публикувани 4 истории на сайта с по 2 публикации във Facebook/линк пост и стандартен имидж пост/, прилежащи към всяка история; както следва:

 • 3.10.2019 г. – История 1 + линк пост и стандартен имидж пост;
 • 10.10.2019 г. – История 2 + линк пост и стандартен имидж пост;
 • 17.10.2019 г. – История 3 + линк пост и стандартен имидж пост с въпрос;
 • 24.10.2019 г. – История 4 + линк пост и стандартен имидж пост с въпрос.

 

Всеки участник може да участва еднократно с една рисунка или отговор на въпрос под постовете на предизвикателствата в активния 7 дневен период, който започва с публикуването на всяко едно предизвикателство /история с апел за рисунка или въпрос с апел за отговор/, като изпълнението на задачата се зачита за едно участие. Всеки участник има право да участва под всеки пост, прилежащ към четирите отделни предизвикателства, част на Играта. В томболата за седмични награди участват всички, оставили коментар с отговор на въпрос или рисунка /според изискването на предизвикателството/ в посочения период: 3.10.2019 г. – 31.10.2019 г.

Организаторът на Играта си запазва правото за премахване от Facebook страницата на Играта на съдържание, публикувано от участник, в случай че то противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с обществения ред, морала, провокира самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта или 7 дни за всяка конкретна история или въпрос от датата на обявяване, както и коментари, които не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

Тегленето на случаен принцип и обявяването на печелившите на награди за рисунка или отговор на въпрос към предизвикателствата ще се извършва съответно на:

10.10.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от История 1 до 12:00ч

17.10.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от История 2 до 12:00ч

24.10.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от Въпрос 3 до 12:00ч

30.10.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите История 4 до 12:00ч

 

Тегленето на случаен принцип и реда на изтегляне на печелившите определя и вида на спечеления комплект награди – първите двама изтеглени на случаен принцип печелят пъзел + Herbitussin Близалки; вторите двама изтеглени печелят плюшено мече + Herbitussin Близалки.

 

Награди:

В рамките на седмица от Играта се печелят по 4 (четири) комплекта награди от участвалите в седмичното предизвикателство.

За участвалите с рисунка към предизвикателствата от 3.10.2019 г. и 10.10.2019 г.:

 • Първи печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. персонализиран пъзел + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;
 • Втори печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. персонализиран пъзел + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;
 • Трети печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. плюшено мече + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;
 • Четвърти печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. плюшено мече + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;

 

За участвалите с отговор на въпрос към предизвикателства от 17.10.2019 г. и 24.10.2019 г.:

 • Първи печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. Herbitussin пъзел + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;
 • Втори печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. Herbitussin пъзел + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;
 • Трети печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. плюшено мече + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;
 • Четвърти печеливш от седмично предизвикателство – 1 /един/ комплект от 1 бр. плюшено мече + 1 опаковка Herbitussin Близалки за бронхи и гърло;

 

Общо в Играта ще бъдат раздадени 8 пъзела, 8 плюшени мечета и 16 кутии Herbitussin Близалки.

 

Определяне на печеливши и получаване на наградите:

Печелившите се определят на томболен (случаен) принцип сред всички участници, спазили условията за участие, чрез специализиран софтуер.

Печелившите на награди се обявяват последователно за всяко едно седмично предизвикателство с публикация на стената на Facebook страницата на Herbitussin.

Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с екипа на Herbitussin (във Facebook страницата) в рамките на 5 работни дни, считано от датата и часа на обявяване на публикуване на поста с печелившите участници, и да предоставят информация с цел доставка на наградата (три имена, точен адрес и телефон за контакт).

Всеки комплект от награди се изпраща до печелившия участник, участвал с отговор на въпрос или с рисунка под седмичните публикации. Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на 5 работни дни, посочени по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 45 работни дни след като са получени необходимите детайли за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

Организаторът не носи отговорност за предоставени грешни и/или непълни данни за доставка на наградата от страна на печеливш участник.

В случай че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати деня и часа на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (петнадесет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и куриерът не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения.

 

Други

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на Играта и/или доставката на награди.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта.

 

Защита на личните данни

Организаторът на Играта гарантира, че предоставените участниците в Играта техни лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания, в частност Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение.

С регистрирането си за участие в Играта чрез споделяне на рисунка или отговор на въпрос и последващо изпращане на лично съобщение с необходимите данни за доставка на награда, участникът се счита уведомен и дава изрично своето съгласие за събиране и обработване на личните му данни (потребителско име във Facebook, име и фамилия, телефон – мобилен или стационарен и адрес за доставка на наградата) от Организатора на Играта и/или негови партньори (включително „Хъб Ахед“ ООД и доставчици на куриерски услуги) при описаните в настоящите Официални правила условия и за целите на осъществяване на Играта, а именно:

 • с цел валидно участие в Играта, определяне на печеливши на наградите и установяване на контакт с тях за целите на доставка на спечелените от тях награди;
 • за организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и за осъществяване на комуникация в тази връзка.

Участниците предоставят личните си данни, посочени по-горе, доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда.

Освен въз основа на изричното съгласие на участниците в Играта, техните лични данни ще бъдат обработвани за горепосочените цели на допълнително правно основание, а именно за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Организаторът на Играта ще съхранява личните Ви данни до приключване на Играта и уреждане на всички отношения, свързани с нея, но не по-късно от 31.12.2019 г.

Вашите права по отношение на обработването на лични данни (i) Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни. Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. (ii) Право на коригиране на Вашите лични данни. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни. (iii) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. ако са били обработвани незаконосъобразно). (iv) Право на ограничаване на обработването. Ако оспорите точността на личните Ви данни, за период, който ни позволява да проверим Вашето оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. (v) Право на преносимост. Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили за целите на Играта, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни се извършва по автоматизиран начин. Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Организатора на Играта директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо. (vi) Оттегляне на съгласие.

Имате право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче оттеглите съгласието си преди получаването на награда, която сте спечелили, няма да можете да получите наградата, която сте спечелили. Ако желаете да упражните някое от правата си, посочени по-горе, следва да изпратите писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 81, вх. Б, ет.2, офис 3 или да се обадите на тел. +35928627749. (vii) Право на жалба. Ако считате, че Организаторът на Играта обработва личните Ви данни в нарушение на законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица освен ако това е необходимо за целите на настоящата Играта или в случаите, когато това е предвидено в закон.

 

Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

 

 

 

Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на услугата.
Научи повече

СЪГЛАСЕН СЪМ